isuv logo

HISTORIKU I AKREDITIMEVE TË LABORATORËVE ISUV-SË

 

Hartimi dhe implementimi i sistemit të Menaxhimit të Cilësisë të ISUV, sipas normës EN ISO 17025:2005, ka filluar që në vitin 2007 në përputhje me kërkesat e normës për akreditimin e laboratorëve testues.

 

Referuar Objektivave të paracaktuara nga Ministria e Linjës, u punua me disa laboratorë që operonin në fushën e Sigurisë Ushqimore, me qëllim mbështetjen e eksporteve në ato produkte që kishte interes tregu. Kostot në burime, si materiale dhe njerëzore ishin të konsiderueshme për laboratorët që u bënë objekt akreditimi.

 

Procedura për akreditim iu drejtua, trupës shqiptare akredituese -Drejtorisë së Përgjithshme të Akreditimit (DPA), si i vetmi ent akreditues në Republikën e Shqipërisë.

 

Akreditimi i parë u finalizua me akreditim e 6 testeve: 2 Teste Mikrobiologjike (Metoda horizontale për zbulimin e Salmonella spp. në molusqe bivalve” dhe “Metoda horizontale e përcaktimit të Escherichia coli β-glucuronidase pozitive në molusqe bivalve”), 3 teste për përcaktimin e Biotoksinave (“Përcaktimi i biotoksinës ASP në molusqe bivalve me HPLC-DAD” dhe “Përcaktimi i biotoksinave DSP, PSP- metoda biologjike”) dhe 1 test për Fitoplanktonin (“Vlerësimi sasior dhe përbërja taksonomike e fitoplanktonit në ujë”).

 

Të gjitha teknikat e akredituara ishin dhe janë konformë me legjislacionin e BE-së.

 

Meqënëse, Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit, në atë periudhë nuk ishte nënshkruese e EA – MLA (Organizata Europiane e Akreditimit) dhe akreditimi i dhënë prej tyre nuk siguronte njohje ndërkombëtare të kompetencës së laboratorëve të ISUV-së u vendos që kërkesa për akreditim t’i drejtohej dhe një Trupe të huaj akreditimi, anëtare e BE.

 

Në shkurt të vitit 2012 u arrit akreditimi nga Trupa Italiane Akredituese (ACCREDIA) për të njëjtat teste (6 testet e sipërpërmendura), që ishin akredituar nga DPA. ISUV në këtë periudhë ishte i vetmi institucion jo italian jashtë Italisë i akredituar nga ACCREDIA, një nga 8 Trupat Akredituese me prestigjoze te Europës.

 

Akreditimi nga dy Trupat Akredituese është mbajtur deri në vitin 2016, sepse më pas Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit bëhet nënshkruese e EA – MLA, marrëveshje e njohjes reciproke, në fushën e laboratorëve testues.

 

Ndër vite është punuar jo vetëm për mirëmbajtjen por dhe për zgjerimin e akreditimeve:

 

Pesticideve Shtazore me 1 test (Përcaktimi i mbetjeve të pesticideve në vezë, qumësht me GC/MS/MS (Metoda SweEt).

 

 

Referuar strukturës së ISUV-së, aktualisht të përfshirë në akreditim janë: Katër Departamente, 10 Sektorë, 13 Laborator dhe rreth 30 Specialistë.

Materiali/ Produkti/ Matrica, të testuar Emërtimi i provës/vetia e matur Fushae matjesdhe/osee provës Teknika e provës Standardi  / Metoda e proves
1 Peshk Përcaktimi i TVB-N në produktet e peshkimit 5-100 mg/100g Metodë kimike me distilator Kjeldahl Reg.EU 2074:2005
2 Kategoritë e Vajrave të ullirit Përcaktimi i aciditetit në vajra dhe yndyrna me titullim  0-100% Kimike me titullim ISO 660:2009
3 Qumësht dhe qumësht pluhur Përcaktimi I Aflatoxinës M1, me kromatografi të lëngët me fluorishencë HPLC-Fluo 0.005-0.075 μg/kg HPLC-Fluo Metodë e brendshme  
10-MT-005
4 Portokall Përcaktimi në Portokall i pesticideve:Acetamiprid, Alachlor, Aldicarb, Ametryn, Atrazine, Azinphos-ethyl, Azinphos-methyl, Azoxystrobin, Benalaxyl, Bifenthrin, Bitertanol, Boscalid, Bromopropylate, Bupirimate, Cadusafos, Carbaryl, Carbofuran,3-Hydroxy Carbofuran , Carboxin, Chlorpropham, Chlorpyrifos, Chlorpyrifos-methyl, Clothianidin , Coumaphos, Cyanazine, Cymoxanil , DDE-p,p’,DDT-p,p’, Diazinon, Dichloran, Dicrotophos, Dieldrin, Difenconazole, Dimethoate, Disulfoton, Endosulfan, Endrin,Ethion, Ethoprophos, Ethoxyquin, Etofenprox , Fenamidone, Fenamiphos, Fenamiphos - sulfoxide , Fenarimol, Fenbuconazole, Fenhexamid, Fenitrothion, Fenoxycarb, Fenthion, Fluometuron, Fluquinconazole, Flusilazol, Fuberidazole, Heptachlor,Hexachlorobenzene, Imazalil, Imidacloprid, Iodosulfuron-Methyl, Iprodione, Iprovalicarb, Kresoxim-methyl, Linuron, Malaoxon, Malathion, Metalaxyl, Methacrifos, Methiocarb sulfoxide, Methoxychlor-p,p’, Mirex,Ofurace, Oxadixyl, Oxamyl, Penconazole, Pendimethalin, Phorate, Phosalone, Phosmet, Pirimicarb, Pirimicarb-desmethyl, Pirimiphos-methyl, Prochloraz, Prometryn, Propiconazole, Propyzamide, Pyraclostrobin, Quinalphos, Quinoxyfen, Spiroxamine, Sulfotep, Tebuconazole, Tebufenpyrad, Tebutam, Tefluthrin, Terbufos, Tetraconazole, Thiacloprid, Thiamethoxam,  Triadimefon, Triadimenol, Trifloxystrobin, Trifluralin, Vinclozolin, Zoxamide.  ≥0.01 mg/kg Kimike instrumentale(LCMSMS,GCMSMS) Metodë e brendshme 10-PB-001 EN 15662:2009 
5 Akullore dhe ëmbëlsira Numërimi i Enterobakterieve >10 UKF/g ose mL kulturale me mbjellje ISO 21528-2:2017
6 Akullore dhe ëmbëlsira Numërimi i Listeria monocytogenes >10 UKF/g ose mL kulturale me mbjellje ISO 11290-2:2017
7 Djathë, gjalpë dhe krem dhe nënprodukte të tjera që kanë si ingredient qumështin Numërimi i Enterobakterieve >10 UKF/g ose mL kulturale me mbjellje ISO 21528-2:2017
8 Djathë, gjalpë dhe krem dhe nënprodukte të tjera që kanë si ingredient qumështin Numërimi i Listeria monocytogenes >10 UKF/g ose mL kulturale me mbjellje ISO 11290-2:2017
9 Formula ushqimore në formë pluhuri Numërimi i Listeria monocytogenes >10 UKF/g ose mL kulturale me mbjellje ISO 11290-2:2017
10 Formula ushqimore në formë pluhuri Numërimi I Enterobakterieve >10 UKF/g ose mL kulturale me mbjellje ISO 21528-2:2017
11 Fruta dhe perime, lëngje dhe nektare (përfshirë koncentratet) Numërimi i Listeria monocytogenes >10 UKF/g ose mL kulturale me mbjellje ISO 11290-2:2017
12 Karkasë mishi i ndarë mekanikisht dhe Karkasa të gjedhit, dhenve, dhive, kuajve, derrave, pulave Numërimi i Enterobakterieve >10 UKF/g ose mL kulturale me mbjellje ISO 21528-2:2017
13 Karkasë mishi i ndarë mekanikisht dhe Karkasa të gjedhit, dhenve, dhive, kuajve, derrave, pulave Serotipizimi i Salmonella spp. mungesë/prezencë në 25 g ose mL serologjike ISO 6579-3:2014
14 Karkasë mishi i ndarë mekanikisht dhe Karkasa të gjedhit, dhenve, dhive, kuajve, derrave, pulave Numërimi i Listeria monocytogenes >10 UKF/g ose mL kulturale me mbjellje ISO 11290-2:2017
15 Konserva dhe komposto Numërimi i Enterobakterieve >10 UKF/g ose mL kulturale me mbjellje ISO 21528-2:2017
16 Konserva dhe komposto Numërimi i Listeria monocytogenes >10 UKF/g ose mL kulturale me mbjellje ISO 11290-2:2017
17 Krustace, molusqe e trajtuar termikisht Numërimi i Listeria monocytogenes >10 UKF/g ose mL kulturale me mbjellje ISO 11290-2:2017
18 Mish e nënprodukte Numërimi i Listeria monocytogenes >10 UKF/g ose mL kulturale me mbjellje ISO 11290-2:2017
19 Mish i freskët pule Serotipizimi i Salmonella spp. mungesë/prezencë në 25 g ose mL serologjike ISO 6579-3:2014
20 Mish i grirë dhe produkte të përgatitur Numërimi i Listeria monocytogenes >10 UKF/g ose mL kulturale me mbjellje ISO 11290-2:2017
21 Peshk dhe podhime deti Numërimi i Listeria monocytogenes >10 UKF/g ose mL kulturale me mbjellje ISO 11290-2:2017
22 Peshk i freskët nga ujëra të ëmbla, të përzier, të kripura dhe nënprodukte të peshkut Numërimi i Listeria monocytogenes >10 UKF/g ose mL kulturale me mbjellje ISO 11290-2:2017
23 Peshk në konservë Numërimi i Listeria monocytogenes >10 UKF/g ose mL kulturale me mbjellje ISO 11290-2:2017
24 Produkte me bazë mish pule me qëllim të konsumohen të gatuar Numërimi i Listeria monocytogenes >10 UKF/g ose mL kulturale me mbjellje ISO 11290-2:2017
25 Produkte mishi me qëllim të konsumohen të pagatuar Numërimi i Listeria monocytogenes >10 UKF/g ose mL kulturale me mbjellje ISO 11290-2:2017
26 Prodhime deti të ngrira ose të konservuara Numërimi i Listeria monocytogenes >10 UKF/g ose mL kulturale me mbjellje ISO 11290-2:2017
27 Qumësht e nënprodukte Numërimi i Listeria monocytogenes >10 UKF/g ose mL kulturale me mbjellje ISO 11290-2:2017
28 Qumësht pluhur dhe hirrë qumështi në trajtë pluhuri Numërimi i Bacillus cereus i dyshimtë >10 UKF/g kulturale me mbjellje ISO 7932: 2004
29 Qumësht pluhur dhe hirrë qumështi në trajtë pluhuri Numërimi i Enterobakterieve >10 UKF/g ose mL kulturale me mbjellje ISO 21528-2:2017
30 Qumësht pluhur/krem pudër/hirrë pudër/lakozë/proteine qumëshit, proteina hirre Numërimi i Listeria monocytogenes >10 UKF/g ose mL kulturale me mbjellje ISO 11290-2:2017
31 Recetë e përgatitur përfshirë ushqimet e gatshme për konsum Numërimi i Listeria monocytogenes >10 UKF/g ose mL kulturale me mbjellje ISO 11290-2:2017
32 Supë, sallata dhe erëza Numërimi i Listeria monocytogenes >10 UKF/g ose mL kulturale me mbjellje ISO 11290-2:2017
33 Supë, sallata dhe erëza Numërimi i Enterobakterieve >10 UKF/g ose mL kulturale me mbjellje ISO 21528-2:2017
34 Ushqime në formë pluhuri për foshnjet dhe ushqimet dietike në trajtë pluhuri për qëllime speciale mjekësore për fëmijët në moshë më të vogël se 6 muaj Numërimi i Bacillus cereus i dyshimtë >10 UKF/g kulturale me mbjellje ISO 7932: 2004
35 Ushqime në formë pluhuri për foshnjet dhe ushqimet dietike në trajtë pluhuri për qëllime speciale mjekësore për fëmijët në moshë më të vogël se 6 muaj Numërimi i Listeria monocytogenes >10 UKF/g ose mL kulturale me mbjellje ISO 11290-2:2017
36 Ushqime në formë pluhuri për foshnjet dhe ushqimet dietike në trajtë pluhuri për qëllime speciale mjekësore për fëmijët në moshë më të vogël se 6 muaj Numërimi i Enterobakterieve >10 UKF/g ose mL kulturale me mbjellje ISO 21528-2:2017
37 Ushqime për kafshë Numërimi i Listeria monocytogenes >10 UKF/g ose mL kulturale me mbjellje ISO 11290-2:2017
38 Ushqime të gatshme që përmbajnë vezë të freskëta Numërimi i Enterobakterieve >10 UKF/g ose mL kulturale me mbjellje ISO 21528-2:2017
39 Vezë e produkte me bazë veze Numërimi i Enterobakterieve >10 UKF/g ose mL kulturale me mbjellje ISO 21528-2:2017
40 Xhelatinë dhe kolagjen Numërimi i Enterobakterieve >10 UKF/g ose mL kulturale me mbjellje ISO 21528-2:2017
41 Karkasa, mish i ndarë mekanikisht dhe mish i grirë Numërimi i mikroorganizmave -  teknika e numërimit të kolonive në 30 oC >10 UKF/g ose mL kulturale me mbjellje ISO 4833: 2013
42 Qumësht i papërpunuar dhe Qumësht UHT Numërimi i mikroorganizmave -  teknika e numërimit të kolonive në 30 oC >10 UKF/g ose mL kulturale me mbjellje ISO 4833: 2013
41 Karkasa, mish i ndarë mekanikisht dhe mish i grirë Numërimi i mikroorganizmave -  teknika e numërimit të kolonive në 30 oC >10 UKF/g ose mL kulturale me mbjellje ISO 4833: 2013
42 Qumësht i papërpunuar dhe Qumësht UHT Numërimi i mikroorganizmave -  teknika e numërimit të kolonive në 30 oC >10 UKF/g ose mL kulturale me mbjellje ISO 4833: 2013