isuv logo

Pëllumb Aleksi - I ngarkuar me detyrën Drejtor i Përgjithshëm

Z.Pëllumb Aleksi u lind në Lushnje më 1969 .

Në vitin 1993 u diplomua në Fakultetin e Mjeksisë Veterinare, Universiteti  Bujqësor  me titullin Mjek Veteriner.

Gjatë periudhës  22.01.1998 – 12.12.2000 : ka kryer realizimin e detyrimeve të planit mësimor të Shkollës Pasuniversitare “Mjekësi Veterinare Parandaluese”, si dhe mbrojtjen e mikrotezës e vlerësuar Shumë mirë .

Në Maj të 2003 ka kryer mbrojtjen e Dizertacionit me titull: “ Kerkime mbi nozematozen e bleteve ne Shqiperi” e cila është vlerësuar Shumë mirë.

Që prej vitit 1997 e në vazhdim ka kryer një sër detyrash në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë si :

Përgjegjës i Sektorit të Blete-Mendafshit pranë IKV më pas ky sektor kaloi në nivel Laboratori me të njëjtin emërtim;

Mjek veteriner në Departamentin e Bakteriologjisë, Laboratori i Bletës, zookulturave dhe faunes.

Përgjegjës i Laboratorit të Iktiopatologjisë e bletës. Departamenti i Virusologjisë ( IKV).

Specialist i Laboratorit te iktiopatologjise dhe bletes. Departamenti i Sig. Ushqimore, Sektori i monitorimit të produkteve të detit. (ISUV).

Përgjegjës i Departamentit të Manaxhimit të Cilësisë dhe Laboratoreve Rajonale Veterinare, njëkohesisht referent për diagnozën e patologjive të Molusqeve dhe Bletëve (ISUV).

Përgjegjës i Departamentit të Manaxhimit të Cilesise së Laboratoreve ISUV dhe njëkohësisht referent për dignozën e sëmundjeve  të bletë dhe molusqeve,(Qender Kombetare Reference për Shqipërinë).

Delegat i Shqipërisë në OIE (World Organization for Animal Health) në periudhën 2018-2019 përkatësisht në sesionet gjenerale të 86-të dhe 87-të.

I ngarkuar me detyrën e Drejtorit të Përgjithshëm të Institutit të Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë.

Z.Aleksi ka kryer një sër kualifikimesh,Studimesh dhe Botimesh si :

1. 23 Shtator 1999- 23 Shkurt 2000 

Kualifikim pranë Institutit Zooprofilaktik të Lombardise dhe Emilia Romanja ( ITALI), mbi teknikat e diagnostikimit të semundjeve të peshqve.

2.  15 Maj 2001-15 Qershor 2001

Kualifikim dhe bashkautorësi mbi teknikat e trajtimit të sëmundjes së  varroatozes me akaricide me bazë organike. Pranë Universitetit të Studimeve të Sasarit. Sardegna (Itali).

3.  18- 22 Mars 2002

Pjesëmarje në kursin e Universitetit ORACLE, Rome, Itali me temë “Oracle: Technical overvieë linguaggio SQL”.

4. 25- 29 Mars 2002

Pjesemarje në kursin e Universitetit ORACLE, Rome, Itali me temë “Oracle Server: architettura e amministrazione”.

5. 2- 5 Prill 2002

Pjesemarje në kursin e Universitetit ORACLE, Rome, Itali me teme “Oracle Server:backup recovery”.

6. 7-27 Tetor  2005

Kualifikim mbi teknikat dignostike laboratorike të patologjive të molusqeve pranë Laboratorit të referencës për Patologjitë e Molusqeve,Udine (Instituti Zooprofilaktik i Venezieve), Itali.

7.  11 Tetor – 2 Nentor 2007

Kualifikim mbi sistemin e Manaxhimit të Cilësisë për normat

ISO 17025:2005 Kërkesa të përgjithshme për kompetencat e laboratoreve të provës dhe taraturën.

ISO 10012:2004 Kërkesat për proceset dhe aparaturat e matjes.

ISO 19011:2003 Udhëzues për auditet e sistemeve të manaxhimit për cilësinë dhe/ose manaxhimet ambientale.(Instituti Zooprpfilaktik Eksperimental i Piemontes, Ligurias e Vale Daosta, Torino, Itali)

8. May 2009

 Atestuar dhe fitues i Certifikatës në  SHIPING GUIDELINES FOR INFECTIOUS SUBSTANCES given by the IATA Training & Development Institute for TURKISH INSTITUTE OF HEALTH, Turkey

 

STUDIME DHE PROJEKTE:

  1. Bashkpunëtor në Projektin; “ Ruajtja, studimi dhe përmiresimi i genofondit të bletës mjaltë të vendit tonë”.
  2. Drejtues i grupit kërkimor në Projektin; “Studimi dhe monitorimi i sëmundjes së nozematozës së bletëve në vendin tonë”.
  3. Drejtues i grupit kërkimor në Projektin;” Mbajtja nën kontroll e situates epizootike, rruga e vetme për shëndetësimin e parqeve të bletëve nga sëmundja e nozematozes”.
  4. Bashkpunëtor në Projektin e Universitetit të Sassarit (Itali), me temë; “Luftimi i sëmundjes së varroatozes me akaricide me origjinë natyrale”. <st1:place w:st="on"><st1:city w:st="on">Sassari</st1:city></st1:place> ,Itali, 2001
  5. Drejtues i grupit kërkimior në Projektin me titull “ Një database për bletët: prespektive e kërkimit dhe domosdoshmëri për të ardhmen e bletarisë në Shqipëri
  6. Bashkëpunëtor në projektin e përbashkët të Akademisë së Shkencave të Shiperisë dhe ENEA (Itali)  “CARISMA” 2012-2014.

     7.Bashkëpunëtor në projektin CAPS 2, “Strenkthening of Centers for Acuaqulture production and Safety surveillance in                       Adriatik Cross-border Countries”.

 

Konferencat:

  1. Kongresi i I- rë i Mokrobiologjise Maqedonase, 14 - 17 Maj 1997
  2. Zhvillimi i qëndrueshem i rajonit të Prespes, Oteshevo-Maqedoni 2000.
  3. Konferenca Kombëtare e Biologjisë. Tiranë 2001
  4. Simpoziumi i parazitozave. Mars 2003

 

BOTIME:

1. Sulaj K., Aleksi P. “Matja e nivelit të koliformeve fekale në midhje me metodën standarte me 100 tuba. ( Kongresi i I-re i Mikrobiologjisë, Oher- Maqedoni 1997)

2.Shumka, S., Thomollari, Z., <st1:country-region w:st="on">Mali</st1:country-region>, S dhe Aleksi, P. (1998): can Rotifers from the pelagic region be used as indicators of <st1:place w:st="on">Lake</st1:place> trophy state?. 27th Annual Ëater Control pollution Conference. Kotor Montenegro. P 415-419.

3. Pëllumb Aleksi. “Bletaria në rajonin e Prespes- një aspekt i qëndrueshëm në përdorimin e burimeve natyrore dhe zhvillimin”. Simpoziumi ndërkombëtar, Zhvillimi i qëndrueshëm i rajonit të Prespes, Oteshevo-Maqedoni 2000.

4.Pëllumb Aleksi. “Studimi i situatës epidemiologjike për sëmundjen e nozematozës së bletëve në rrethin e Tiranëes”. Konferenca Kombetare e Biologjise. Tirane 2001

5.Pëllumb Aleksi. “Nozematoza e bletëve dhe prania e saj në bletarinë shqiptare gjatë periudhës 1998-2002”. Revista veterinaria 2002.

6.Pëllumb Aleksi. Nozematoza e bletëve- aspekte epidemiologjike, alternativat e mjekimit të saj. Revista Veterinaria Nr. 1. 2003

7.K. Sulaj., D. Telo., Y. Shalari., P. Aleksi.Monitoring of bacteriological indicators and Salmonella spp., in production zones in bivalve mollusks in <st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Albania</st1:place></st1:country-region> on 2004. Internatoinal Scienitfic Conferece on Ëater Obseravation and Information System  for Decision Support. Ohrid. Macedonia.23-26 May. 2006.( Full paper in procceeding and Internet)

8.Aleksi Pëllumb., Ceschia Giuseppe., Sulaj Kapllan. First report of    Marteiliosis in    Mytilus galloprovincialis in <st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">Albania</st1:country-region></st1:place>. Ittiopatologia( Rivista di Patologia degli Organimi Acquatici ) Italia ISSN 1824-0100. Vol.3. Nr 1., pag 47-52 . 2006

9.Aleksi P. Ceschia G. Sulaj K Rasti i parë i diagnostikimit të perkinsozës në Ruditapes decussatus në  vendin tonë.        Revista Shqiptare e Shkencave Bujqësore U.B.T. Nr7/Vol 5 ( 104-108).

10. Aleksi P. Ceschia G. Sulaj K Rasti  i pare i diagnostikimit të marteliozesnemidhjet e Butrintit. Buletini i Shkencave       Bujqesore. Nr 1. 2006. 119-124.

11.  K. Sulaj., E. Beli.,D. Telo., Y. Shalari., P. Aleksi. Monitoring of  microbiological indicators and Salmonella spp., of bivalve molluscs  oduction zones in Albania on 2004. Albanian Journal of Natural and Technical Sciences. Akademia e Shkencave. 2006 (1-2). 106- 114.

12. Sonia Manzo, Giuliana Ansanelli, Luisa Parrella, Giusseppe Di Landa,   Paolo Massanisso, Simona Schiavo, Carmine Minopoli, Bruno Lanza, Raffaella Boggia, Pellumb Aleksi and Afrim Tabaku. “First evaluation of the threat posed by antiflouing biocides in the Southern Adriatic Sea”. Environmental Science Processes & Impacts, 2014. Nr.16.Pag. 1981-1993.

13. Sonia Manzo, simona Schiavo, Pellumb Aleksi, Afrim Tabaku.“Application of a toxicity test battery integrated index for a first screening of the ecotoxicological threat posed by ports and harbours in the southern Adriatic Sea (Italy).” Environ Monit Assess. DOI 10.1007/s10661-014-3915-2. Publisged online: 11 Jujy 2014.

14.  Sonia Manzo, Giuliana Ansanelli, Luisa Parrella, Giusseppe Di Landa,   Paolo Massanisso, Simona Schiavo, Carmine Minopoli, Bruno Lanza, Juri Rimauro, Antonio Salluzzo, Pellumb Aleksi, Afrim Tabaku  “CARISMA Project: an example of integrated proach in the study of the adverse effects posed by antifouling agents in the Southern Adriatic Sea”.

Energia, Ambiente e Innivazione 1/2014. Pag.80-88.

15. Shumka S, Aleksi P, Mali S, and Trajçe K. “Implementing Standard EU method for sampling  freshëater fish ëith multi-mesh gillnets in a lakes sub-basins (Prespa  lake, Albania)”. SYLËAN. English Edition, Printed in Poland,  159(2). Pag. 326-331.

16. D. Telo, P. Aleksi, K. Sulaj, S. Shumka. “Seasonality  infestation of Marteilia spp., in mussels (Mytilus galloprovincialis) cultivated in sea areas of Albania”. Environmental Aplication & Science. Volume 6 (2011) Issue 5. Pag. 724-728

17. Giorgios Castadorakis, Pellumb Aleksi et al. : “Ëaterbirds ëintering at the Prespa lakes as revealed by simultaneous in the thre adjoining littoral states”. Macedonian Journal of Ecology and Environment. Vol.15, 1: p. 23-32. Skopje (2013)