isuv logo

Rreth Nesh

Kjo është faqja zyrtare e Institutit të Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë (ISUV) si qëndër reference e vetme në Shqiperi  është e çertifikuar kombëtarsiht dhe ndërkomtërarisht për një sërë analizash.
ISUV varet nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (MB&ZHR) dhe është përgjegjëse për hartimin e strategjive të gjurmimit dhe luftimit të sëmundjeve infektive, parazitare në kafshët e tokës, të ujit dhe shpendëve. ISUV ka në varësi teknike 8 Laboratorë Rajonalë (LR), të cilët janë përgjegjës për gjurmimin, analizimin dhe diagnostikimin e sëmundjeve infektive e parazitare në kafshët e tokës, të ujit dhe në shpendë.
ISUV përgjgijet për kryerjen e testimeve të produkteve ushqimore me origjinë shtazore dhe joshtazore. Në bashkëpunim me Institutin e Shëndetit Publik (ISHP) ndjek Sëmundjet me Origjinë Ushqimore (SOU).
ISUV bashkëpunon ngushtësisht me Organizatën e Ushqimit dhe Bujqësisë (FAO), Organizatën Botërore të Shëndetësisë (WHO), Organizatën Botërore të Shëndetit të Kafshëvë (OiE), Agjensinë Evropiane të Ushqimit (EFSA) dhe Laboratorë Evropiane të Referencës (EU-RL) për konfirmimin e sëmundjeve të ndryshme epizootike, agjentëve zoonotik dhe zbulimin e kontaminantëve që vijnë nga ushqimet.

 

Baza Ligjore

Rregullore “Për Parandalimin e Konfliktit të Interesave në Ushtrimin e Funksioneve Publike”
https://pdfhost.io/pdf/4c23b95b-f6b8-4aeb-8a62-e188f14e1479/ad5d303b-3e6...

LIGJ NR.10 465, DATË 29.9.2011 PËR SHËRBIMIN VETERINAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË
http://www.bujqesia.gov.al/wp-content/uploads/2017/12/16-03-03-09-08-22L...

LIGJ NR.9863, DATË 28.1.2008 PËR USHQIMIN(I NDRYSHUAR)
http://aku.gov.al/wp-content/uploads/2016/06/Ligji-Nr-9863-dat%C3%AB-28.....

Politikat, vendimet e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural;

Legjislacionin, procedurat, normat dhe praktikat e komunitetit Europian dhe Institucioneve të tjera ndërkombëtare

 

Misioni

ISUV ka si mision të garantojnë konsumatorin në të gjitha hallkat e zinxhirit ushqimore sipas qasjeve "Nga Ferma në Tavolinë" dhe "Një Shëndet"

Në këtë kontekst ISUV është angazhuar:

  • të përmirësojë stukturën analtike drejt validimit dhe akreditimit të shërbimeve;
  • të zgjidhë pasiguritë gjatë survejancës së sëmundjeveve të kafshëve, agjentëve zoonotike, rezistencës antimikrobike, dhe të shpërthimeve të sëmundje në njërëz;
  • të koordinojë zbatueshmërinë e metodave të provës bazuar në rregulloret, ligjet kombëtare dhe ndërkombëtare;
  • të organizojë trajnime formimi dhe testime krahauese;
  • të japë vazhdimisht mbështetje teknike që autoritetet kompetente të vlerësojnë/menaxhojnë komunikojnë me efikasitet riskun.

 

Armand Reveli - Drejtuesi i Pergjithshem

 

Z.Armand Reveli u lind më 1971 në Tiranë.

Në vitin 1994 ka përfunduar studimet e larta në degën “Administrim Biznes”, në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës.

Prej vitit 2011 mban titullin Master në Marrëdhënie Ndërkombëtare.

Në vitin 2009 ka marrë titullin “Auditues i Brendshëm në Sektorin Publik, ndërsa

në vitin 2010 titullin “Kontabël i miratuar”.

Gjithashtu mban edhe titullin TND.

Gjatë viteve Z. Reveli ka kryer një sërë trajnimesh dhe kualifikimesh  në disa fusha brënda dhe jashtë vendit, të tilla, si:

Menaxhimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme;

Financa 5;

Në fushën e Kontabilitetit Financiar, të Drejtave Ndërkombtare, Analizës dhe Auditit  Publik ;

Menaxhimin e Institucioneve dhe Shërbimeve Shëndetsore.

Është njohës i mirë i katër gjuhëve të huaja (Gjermanisht,Anglisht, Italisht dhe Greqisht).

 

Z. Reveli ka një eksperiencë të konsiderueshme pune në administratën publike, ku ka mbajtur në periudha të ndryshme pozicionet e mëposhtme :

Zv/Drejtorit të Përgjithshëm të Doganave dhe Drejtorit të Departamentit Teknik të Akcizës dhe Procedurave Doganore ;

Drejtor i Drejtorisë së Auditimit në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjitikës, Ministrinë e Shëndetësisë,  FSDKSH dhe AL-PETROL sh.a Fier ;

Drejtor  i Drejtorisë së Politikave Energjitike pranë Ministrisë së Energjitikës;

Drejtor në Ndermarrjen e Prodhimit të Veshjeve Ushtarake;

Drejtor i përgjithshëm i kujdesit ndaj klientit në OSHEE.

Gjithashtu Z.Reveli ka eksperience edhe ne sektorin privat ku në periudha të ndryshme ka mbajtur pozicionet si:

Drejtor i degës së Tiranës në kompaninë e Sigurimit të Jetës “SICRED”;

Drejtor Shitjeve në kompaninë “Eurosig” sha.a ;

Drejtor Ekzekutiv dhe aksioner në kompaninë  “Extra Milk” sh.p.k ;

 

Prej Prillit të 2019 Z.Armand Reveli  mban detyrën e Drejtorit të Përgjithshëm të Institutit të Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë, institucion në varësi të Ministrisë së Buqësisë dhe Zhvillimit Rural  në Republikën e Shqipërisë.

 

Organigrama

Struktura e ISUV-së

 

Organigrama 2018-01