isuv logo

Departamenti i Shëndetit të Kafshëve (DSHK)

Departamenti i Shëndetit të Kafshëve (DSHK) ofron shërbime diagnostike veterinare të një niveli të lartë, të besueshme dhe të shpejta.
DSHK ofron një shërbim të plotë diagnostik për sëmundjet e kafsheve në të gjitha llojet tokësore dhe ato ujore. Gjitahshtu ky departament ofron ekspertizë laboratorike për Shërbimin Veterinar (SHV), Autoritetin Kombetar te Ushqimit (AKU), veterinerët private, komplekse e ferma blegtorale si dhe për qytetaret që mbajnë kafshë shoqërimi.


Departamenti përfaqëson të vetmen qëndër reference të diagnostikës laboratorike veterinare në Shqiperi tashmë i akredituar sipas ISO 17025. Kapacitetet e tij teknike shtrihen në të gjitha fushat diagnostike veterinare si virologji, mikrobiologji, iktiopatologji, patologji të bletës, parazitologji, histopatologji, etj. Përmes shfrytëzimit të kapaciteteve laboratorike dhe teknike departamenti mundëson konfirmimin e procedurave diagnostike të laboratoreve rajonale (LR), monitorimin e përhapjes së sëmundjeve infektive në kafshë, vlerësimin e efikasitetit të masave veterinare të aplikuara, si dhe asiston gjatë shpërthimeve epidemike të sëmundjeve infektive.


Departameni funksionon me tre Sektorë:

Sektori i Diagnozës(SD) në Kafshë dhe në Shpend

Sektori i Diagnozës (SD) në këndvështrimin e “One Health” e mbështet aktivitetin e tij laboratorik në diagnozën e sëmundjeve zoonotike dhe jozoonotike bakteriale e virale në kafshë nëpërmjet:

identifikimit të agjentëve të ndryshëm bakterialë e viralë;

përcaktimin e antitrupave specifikë për agjentë specifikë nëpërmjet monitorimeve kombëtare, survejancave aktive, strategjive, rasteve të alerteve, bashkëpunimeve ndërinstitucionale për sëmundjet bakteriale dhe parazitare.

Ky sektor punon me metoda të normuara, të aplikueshme në të gjitha grupet e matricave të përcaktuara në Procedurat Operative Standarde sipas referencës së OIE-së, ku ne mbështetemi.

Analizat zyrtare të planifikuara dhe miratuara në bashkëpunim me Drejtorinë e Shërbimit Veterinar MBZHR, që kryhen në këtë sektor, janë pjesë e planeve kombëtare të monitorimit, ndërsa analizat e kontrollit vijnë nga laboratorët rajonalë dhe operatorë privatë.

Një pjesë e rëndësishme e detyrave të sektorit është puna tekniko-shkencore, që përfshin pjesëmarrjen në aktivitete të ndryshme tekniko-shkencore, kryerjen e studimeve të ndryshme, zhvillimin e metodave të reja, pjesëmarrjen në grupe teknike pune, udhëheqjen teknike të laboratorëve rajonalë, si dhe përfshirjen në aktivitete pedagogjike.

Sektori i Patologjisë(SP) dhe Tërbimit

Ky sektor ka si aktivitet bazë përcaktimin e shkakut të sëmundshmërisë ose vdekshmërisë së specieve të ndryshme të kafshëve. Ky Sektor është ngritur pas një ristrukturimi të organogramës së Departamentit të Shëndetit të Kafshëve dhe në strukturën e tij përfshihen:

 • Laboratori i Nekropsisë;
 • Laboratori i Histopatologjisë;
 • Laboratori i Iktiopatologjisë;
 • Laboratori i BSE-së;
 • Laboratori i Biologjisë Molekulare.

Stafi i Sektorit është i trajnuar dhe i kualifikuar, të gjithë specialistët janë me gradën Doktor. Puna është e ndarë sipas përshkrimeve të punës dhe përgjegjësisë së gjithsecilit. Sektori është i përfshirë në 2 kategori kontrollesh: Autokontroll dhe Monitorim. Metodat që përdoren për kryerjen e diagnozës janë metoda të normuara që merren nga Manuali i OIE-së dhe në disa raste përdoren dhe metoda të brendëshme të orientuara sipas rregullore të BE-së. Pjesë e punës së përditshme të Sektorit është përmirësimi i punës nëpërmjet zhvillimit dhe përditësimit të teknikave të analizimit, ndjekjen e udhëzimeve të MBZHR si dhe të Laboratorëve të Referencës me të cilat bashkëpunon çdo laborator.

Sektori i Serologjisë (SS)

Sektori i Serolologjisë (SS) e mbështet aktivitetin e tij laboratorik në diagnozën e sëmundjeve infektive nëpërmjet identifikimit të antitrupave.
Sektori Serologjisë përbëhet nga dy laboratorë dhe 3 punonjës, ku 2 janë specialistë të lartë dhe 1 teknik laboratori. Specialistët e këtij sektori kanë gradën “Doktor”.
Sektori punon me 12 metoda të normuara, të aplikueshme për matricat serum dhe qumësht të përcaktuara në Procedurat Operative Standarde, të cilat i referohen manualit të OIE-së.
Analizat zyrtare të planifikuara dhe të miratuara në bashkëpunim me drejtorin e Shërbimit Veterinar, që kryhen në këtë sektor, janë pjesë e planeve kombëtare të monitorimit, ndërsa analizat e kontrollit vijnë nga operatorë privatë.
Laboratorit të Serologjisë për Sëmundjet Bakteriale dhe Parazitare.
Aktivitetet e miratuara dhe të mbështetura nga MB&ZHR për vitin 2017 në Sektorin e Serologjisë,

 • Plani Kombëtar i Monitorimit të Brucelozës së gjedhit me qumësht
 • Plan Kombëtar i Monitorimi pasvaksinal të brucelozës i të imëtave të vaksinuara me parë me shtamin Rev 1

 

Departamenti i Menaxhimit të Cilesisë, Pranimit të Kampioneve dhe Vivariomit

MISIONI
Përqasja e aktiviteteve që kryejnë Laboratorët e ISUV me dispozitat ligjore kombëtare dhe
me standartet me të cilat operojnë Laboratorët e Provës (LP), referuar standartit ISO
17025:17.
STRUKTURA

Departamenti është i përbërë nga dy Sektorë:
1. Sektori i Menaxhimit të Cilësisë
2. Sektori i Pranimit të Kampioneve dhe Vivariumit

OBJEKTIVAT E DEPARTAMENTIT


1. Ngritja, implementimi dhe mirëmbajtja e një sistemi menaxhimi cilësie sipas standardeve
kombëtare dhe ndërkombëtare, në laboratorët objekt akreditimi të ISUV-së dhe strukturat
që lidhen me to;
2. Ofrimin e shërbimeve metrologjike për laboratorët e ISUV-së;
3. Prodhimin e terreneve kulturale për laboratorët e ISUV-së;
4. Garantimin e pranimit të kampionëve konformë procedurave të ISUV-së.
5. Mbarështimi i kafshëve laboratorike, të cilat shërbejnë për kryerjen e testeve laboratorike
në ISUV.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË E DEPARTAMENTIT


1. Të bashkëpunojë me Drejtorinë dhe strukturat e përfshira për përcaktimin e kritereve,
mënyrave dhe instrumentave për të ngritur, mirëmbajtur dhe përmirësuar një sistem
menaxhimi cilësie eficient me qëllim akreditimin e laboratorëve të ISUV-së;
2. Të drejtojë dhe orientojë laboratorët për plotësimin e kërkesave të Standartit ISO 17025,
me qëllim mirëmbajtjen e akreditimeve të tyre dhe zgjerimin në laboratorë të tjerë
referuar objektivave institucional.
3. Të garantojë menaxhimin e dokumentacionit që ka të bëjë me menaxhimin e cilësisë në
Institucion.
4. Të hartoj dhe zbatoj planin vjetor të mirëmbajtjes së instrumeteve matëse që përdoren në
laboratorët për provat e akredituara dhe ato në proces validimi.
5. Të garantojë një sistem gjurmueshmërie të pajisjeve që përdoren gjatë procesit të testimit
të kampioneve në laboratorët e ISUV-së.
6. Të garantoj aktivitetin e prodhimit të terreneve kulturale në mënyrë që kërkesat e
laboratorëve të ISUV-së të plotësohen në cilësinë dhe kohën e kërkuar. Të plotësoj në
cilësi dhe kohë prodhimin e terreneve kulturave në përputhje me kërkesat e laboratorëve
të ISUV-së.

7. Të realizoj pranimin e kampioneve, konform standardeve në përputhje me procedurat
dhe dokumentacionin e miratuar, me qëllim mbrojtjen e interesit të laboratorit dhe të
klientit.
8. Të garantoj mbarështimin e kafshëve laboratorike brenda standardeve të mirëqënies së
tyre dhe konform protokolleve teknike, në funksion të plotësimit të kërkesave të
laboratorëve.

STAFI:
Personeli në përbërje të deparatamentit është 14 punonjës, nga të cilët dy PhD dhe një
Msc.

SEKTORI I MENAXHIMIT TË CILËSISË


Sektori aktivitetin e tij e bazon në përmbushjen e kërkesave të Standardeve Kombëtare dhe
Ndërkombëtare për ngritjen dhe implementimin e një Sistemi Menaxhimi Cilësie sipas Normës
ISO/IEC 17025 “Kërkesa të Përgjithshme për kompetencën e laboratorëve testues dhe kalibrues” në
të gjithë labortorët objekt akreditimi të ISUV-së.
Sektori me rregullat dhe procedurat e caktuara prej tij dhe të miratuara nga Drejtori i Përgjithshëm i
ISUV-së, ushtron ndikim e tij në të gjitha Departamentet, Sektorët dhe Laboratorët e institucionit tonë
me qëllim akreditimin e tyre.
Aktiviteti i këtij sektori është i lidhur ngushtësisht me kërkesat Ligjore për akreditimin e laboratorëve
që operojnë në Fushën e Sigurisë Ushqimore dhe Diagnozës Veterinare.
Nëpërmjet aktvitetit të tij është arritur akreditimi i disa laboratorëve të ISUV-së që prej vitit 2011 dhe
në vazhdim numri i testeve të akredituara ka ardhur duke u rritur kjo në varësi të objektivave
institucionale dhe buxheteve të akorduara.
Laboratori i Metrologjisë si pjesë integrale e plotësimit të Normës ISO 17025 për akreditimin e
laboratorëve testues, ushtron aktivitetin e tij për kalibrimin e brendshëm të një gamë të caktuar
pajisjesh që përdorin laboratorët testues të ISUV-së.
Pjesë e këtij Sektori është dhe Laboratori i Preparatorisë Speciale i cili aktivitetin e tij e ka në
funksion të garantimit të prodhimit të terreneve që përdorin laboratorët testues të ISUV-së. Ky
aktivitet është mjaft i rëndësishëm si për laboratorët diagnostik dhe ata të Mikrobiologjisë Ushqimore
sepse cilësia e prodhimit të terreneve influencon në mënyrë të drejtpërdrejtë në aktivitetin teknik të
laboratorëve testues.

SEKTORI I PRANIMIT TË KAMPIONEVE DHE VIVARIUMIT


Aktivitetit i pranimit të kampionëve konform procedurave të miratuara, zhvillohet në
funksion të vlefshmërisë së rezultateve të testimit si dhe garanton klientin/konsumatorin për
cilesinë e shërbimit të kërkuar.
ISUV pranimin e kampioneve dhe dorëzimin tek klienti të Raportit të Provës e organizon në
mënyrë të centralizuar në Njësinë e Pranimit të Kampioneve sipas një protokolli të
mirëpërcaktuar në procedura.
Referuar Listës së Provave dhe Shërbimeve dhe Kritereve Teknike të Pranimit të
Kampioneve, të përcaktuara nga laboratorët, realizohet Pranimi – Rregjistrimi – Shpërndarja
e Kampioneve në laboratorë të ndryshëm të ISUV-së, ku kampioni i kodifikuar (i paprekur
me ambalazhin origjinal), dërgohet në laboratorët testues.
Aktivitet tjetër i këtij Sektori është dhe Vivariumi, i cili mbarështon kafshë që përdoren nga
laboratorë të ndryshëm të ISUV-së, në varësi të procedurave teknike. Menaxhimi i kafshëve
eksperimentale kryhet në përputhje me standardet për mirëqënien e kafshëve referuar
legjislacionit.

 

Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme

Drejtoria është e përbërë nga dy sektorë:
1. Sektori i Shërbimeve Mbështetëse 
2. Sektori i Burimeve Njerëzore, Juridike dhe Arkiv Protokollit

Misioni

Menaxhimi i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve te Brendshme ne permiresimin e punes se ISUV duke ofruar  shërbime cilësore, efektive dhe transparente me ane te një administrate funksionale , profesionale dhe përgjegjëse ndaj kërkesave te punonjesve.

Efikasiteti në punë, përmirësimi i shërbimeve te personelit duke sjelle nje spektër të rëndësishëm funksional.

Detyrat dhe Përgjëgjësitë e Sektorit  të Burimeve Njerezore

 • Administron numrin e punonjësve.
 • Harton kontratat individuale të punonjësve dhe analizon strukturën.
 • Ndjek në vazhdimësi performancën e punonjësve.
 • Administron dosjet personale.
 • Ndjek në vazhdimësi vjetërsinë e tyre.
 • Bën lëvizjet e caktuara në librezat e punës dhe regjistrin themeltar.
 • Harton planin e lejeve të zakonshme.
 • Përgjigjet për mbarëvajtjen e përgjithshme të shërbimeve të ndryshme në Institut.
 • Koordinon punën me drejtuesit e Departamenteve dhe Sektorëve të ndryshëm.
 • Identifikon faktorët e rrezikut dhe masat e sigurisë.
 • Propozon planet për trajnimin dhe informimin e punëtorëve.
 • Kërkon zbatimin e ligjshmërisë për problemet që kërkojnë zgjidhje  në aspektin ligjor.
 • Ndjek  realizimin e procedurat te prokurimit  në zbatim të ligjeve dhe akteve  të tjera ligjore dhe nënligjore.
 • Harton  Regjistrin e Parashikimeve të Prokurimeve Publike dhe zhvillon procedurat perkatese.
 • Jep konsulence juridike ne sherbim te ISUV.
 • Interpreton të gjitha ligjet  dhe aktet e tjera ligjore dhe nënligjore që i përkasin sistemit të veterinarisë dhe ushqimit nëpërmjet diskutimit të përbashkët me ta.
 • Ndjek proceset gjyqesore  në mbrojtje të interesave të ISUV.
 • Mban përgjegjësi për shkeljet ligjore  në veprimtarinë e ISUV.
 • Harton kontratat  që nënshkruhen mes ISUV dhe subjekteve në përputhje me legjislacionin në fuqi.
 • Merr dhe jep informacion pa cënuar konfidencialitetin e ISUV.
 • Bën koordinimin e kërkesave që vijnë nga jashtë me personat e kërkuar dhe nuk lejon asnjë person të hyjë pa autorizim.
 • Përgjigjet për mirëmbajtjen dhe gatishmërinë e automjeteve ne ISUV per nevojat e punonjesve.
 • Përgjigjet për administrimin, qarkullimin dhe ruajtjen e dokumentacionit në baze të Ligjit “Për Arkivat”.
 • Kryen shkembime zyrtare nepermjet sherbimit postar.
 • Bën përpunimin teknik të materialeve dhe i dorëzon në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave të Shtetit ose ruajtjen e tyre në arkivën e ISUV.
 • Përgjigjet për të gjitha shkresat e hyra dhe të dala nga ISUV.
 • Mban në gatishmëri aparaturat që përdoren në ISUV.
 • Përgjigjet për furnizimin e pandërprerë me energji elktrike duke vënë në dispozicion gjeneratorin.
 • Mirëmban në mënyrë të vazhdueshme ambjentet e ISUV-së si dyert, bravat, dritaret, suvatimet, dyshemetë.
 • Mban pastër ambjentin e jashtëm të gjithë territorit të ISUV-së
 • Grumbullon dhe asgjëson me djegie materialet që paraqesin rrezikshmëri të lartë për sëmundje infektive.
 • Garanton menaxhimin korrekt të aktivitetit dhe flukset e kampioneve të pranuara.
 • Rregjistron mostrat e hyra ne ISUV dhe i kalon në Laboratorët përkatës.
 • Siguron pritjen e kampioneve sipas procedurave dhe mënyrave të përcaktuara duke vlerësuar përshtatshmërinë e tyre në raport me parametrat e përcaktuar.
 • Garanton dërgimin e fletëpërgjigjeve të provave për tek klienti.
 • Nxjerr dhe shpërndan raportin e provës .

 

Stafi

 • Pergjegjes Sektori
 • Specialist (Jurist)
 • Nepunes Informacioni
 • Arkivist – Protokollist
 • Dy Teknike Aparaturash
 • Sanitare
 • Tre Punetore Mirembajtes

 

Departamenti i Mikrobiologjisë, Monitorimit të Ujërave dhe Cilësisë (DMMUC)

Departamenti i Mikrobiologjisë Ushqimore, Monitorimit të Ujërave dhe Cilësisë (DMUMUC) drejton 13 Laboratorë Testues (LT) të fushave të ndryshme. Stafi i këtij departamenti përbëhet nga 18 punonjës (13 specialist dhe 5 teknik laboratori). Departamenti zbaton 6 Programe Kombëtare monitorimi (PKM-Molusqe).
Departamenti ofron shërbime të specializuara brenda kuadrit ligjor të laboratorit të referencës në fushën e ekzaminimeve mikrobiologjike, biologjike, toksikologjike, të cilësisë së ushqimeve me origjinë shtazore dhe jo shtazore. Gjithashtu ai zbaton prakikat e mira laboratorike sipas menaxhimit të cilësisë dhe standartit ISO 17025: 2005.
Departamenti i Mikrobiologjisë Ushqimore, Monitorimit të Ujërave dhe Cilësisë (DMUMUC) përbëhet nga tre sektorë:

Sek. i Kontrollit Mikrobiologjik të Produkteve (SKMP)

MISIONI
Ky sektor bazohet kontrollin mikrobiologjik të produkteve dhe nënprodukteve ushqimore me origjinë shtazore, jo shtazore dhe të ushqimeve për kafshë, të prodhuara në vend ose të importuara, si dhe ato për eksport.

DETYRAT dhe PËRGJEGJËSITË

 • Janë laborator zyrtar të autorizuar për kryerjen e kontrollit mikrobiologjik të ushqimeve për:

    cilësitë mikrobiologjike, treguesit e ndotjes dhe kushtet higjeno-sanitare,

    për praninë/mungesën e patogjëneve.

 • Realizimi i Planit Kombëtar të Monitorimit të Molusqeve (PKM-Molusqe) për monitorimin e ngarkesave mikrobike (E. coli dhe Salmonella).
 • Jep asistencë tekniko-shkencore për përgatitjen e programeve kombëtare lidhur me sigurinë mikrobiologjike.
 • Jep asistencë teknike në pergatitjen e ligjeve, rregulloreve, vendimeve, urdhërave etj., që lidhen me fushën e aktivitetit të vlerësimit mikrobiologjik të ushqimeve.
 • mirëmban e akreditimin sipas ISO 17025:2005 të provave të akredituara me trupën kombëtare si dhe zgjerimin e akredititmeve për prova të reja;
 • mirëmban sistemin e menaxhimit të cilësisë në përputhje me kërkesat e ISO 17025:2005
 • Kryen punë kerkimore shkencore për realizim e programeve dhe projekteve kombetare, planeve të survejances etj që lidhen me sigurinë ushqimore.
 • Bazuar në norma dhe standarte ndërkombetare harton, aplikon, teknika e metoda analitike në fushen e mikrobiologjisë ushqimore.
 • Përgatit programet e kualifikimit dhe kualifikon specialistet e laboratoreve rajonale të AKU-së.


Ky sektor ka tre laborator.

 • Laboratori i Kontrollit Mikrobiologjik të Qumështit dhe Nënprodukteve të tij
 • Laboratori i Kontrollit Mikrobiologjik të Mishit dhe Nënprodukteve të tij
 • Laboratori i Kontrollit Mikrobiologjik të Produkteve Iktike


STAFI
1 Përgjegjës sektori
2 Specialist mikrobiolog të ushqimeve
3 Laborante

Sektori i Kontrollit te Produkteve te Peshkut dhe Monitorimit te Molusqeve

Misioni

Kontrolli kimik, biotoksikologjik dhe biologjik i produkteve detare sipas standarteve dhe normave nderkombetare si dhe permbushja e kerkesave te standartit ISO 17025:2005 per te deshmuar kompetencen teknike te laboratoreve.

Detyrat

 1. Percaktimin e Histamines ne produktet iktike te perpunuar dhe te paperpunuar me metoden HPLC-DAD;
 2. Kontrollin biotoksikologjik per biotoksinat detare qe shkaktojne PSP, DSP dhe ASP ne molusqe dhe produkte iktike;
 3. Analizen cilesore dhe sasiore te algat potencialisht toksike, te cilat prodhojne toksina qe shkaktojne sindromet PSP, DSP dhe ASP;
 4. Mirembajtja e akreditimit sipas ISO 17025:2005 te provave te akredituara me trupat kombetare dhe nderkombetare si dhe zgjerimi i akredititmit me prova te reja;
 5. Mirembajtjen e Sistemi te te Menaxhimit te Cilesise sipas ISO 17025:2005;
 6. Bazuar ne norma dhe standarte nderkombetare hartojne dhe shperndajne teknika e metoda analitike ne fushen e sigurise ushqimore.
 7. Mbeshtesin dhe realizojne programet e Ministrise se Bujqesise Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit.

Laboratoret

 • Laboratori i Biotoksinave
 • Laboratori i Histamines
 • Laboratori i Fitoplanktonit

Stafi

1 Biokimiste   

1 Biotoksikologe

3 Planktologe 

1 Teknike      

Sektori i Vlerësimit të Cilësisë së Ushqimeve (SVCU)

MISIONI
Ky sektor e mbështet aktivitetin e tij në bazë të Vendimit të Keshillit të Ministrave nr.515, datë 19.07.2006, në bazë të të cilit u krye bashkimi i ish-IKU me ish- IKV duke u krijuar ISUV, në kuadër të të cilit ish-IKU ushtron tashmë aktivitetin e tij si Sektori i Vlerësimit të Cilësisë Ushqimore. Aktiviteti i SVCU tani bazohet në Ligjin e Ushqimit Nr. 9863 dt. 28.01.2008.

Në këtë sektor analizohen të gjitha prodhimet ushqimore të importuara apo të tregetuara në vend. SVCU në kryerjen e këtij funksioni, bashkëpunon nga pikepamja tekniko-shkencore dhe metodologjike me të gjithë laboratorët e AKU-së dhe ofron një ndihmesë të madhe për biznesin vendas të industrisë agroushqimore.

DETYRAT dhe PËRGJEGJËSITË

 • me laboratorët e tij të ndarë sipas grup produkteve ushqimore që analizohen kryen analiza për vlerësimin cilësor të produkteve ushqimore me qëllim vlerësimin e deklarimeve në etiketë dhe përmbajtjes reale të përbërësve të deklaruar.
 • kryen ekspertiza për institucionet e tjera shtetërore që vijnë si rrjedhojë e mosmarrëveshjeve apo reklamimeve të ndryshme ndërmjet paleve.
 • kryen analizat e produkteve ushqimore për eksport duke ndihmuar biznesin vendas dhe lehtësuar tregetinë.
 • kryen analizat për certifikimin e produkteve tona ushqimore për treguesit e tyre cilësore.
 • Specialistet e SVCU, si të vetmit teknologë ushqimorë në varësi të MB&ZHR, marrin pjesë në hartimin e akteve nënligjore, rregulloreve teknike dhe vendimeve të ndryshme në fushat respektive të industrisë ushqimore, në bashkëpunim me specialistët e MB&ZHR.


Ky sektor ka katër laboratorë:

 • Laboratori i analizave fiziko kimike të qumështit, mishit dhe nën produkteve të tyre,
 • Laboratori i analizave fiziko kimike të produkteve me bazë drithi,
 • Laboratori i analizave fiziko kimike të vajrave dhe yndyrnave me origjinë bimore
 • Laboratori i analizave fiziko kimike të pijeve alkoolike, lëngjeve të frutave, produkteve bimore të konservuara, ujrave të pijshëm dhe produkteve të tjera ushqimore.STAFI
1 Përgjegjës Sektori
2 Specialist Kimist
2 Specialiste teknologe
1 Laborante

Departamenti i Monitorimit të Mbetjeve, Kontrollit të Barnave  Veterinare dhe Toksikologjisë  (DMMKBVT)

 

Sektori i Kontrollit të Barnave Veterinare (SKBV)

Misioni

Te kontrolloje e te garantoje cilesine e  biopreparateve  dhe medikamentet veterinare te importuara ose te prodhuara ne vend.

Detyrat

 1. Kontrollon dhe verifikon të gjithë dokumentacionin teknik te VMP-ve dhe kërkesat për regjistrim  të Agjensive Farmaceutike sipas Rregullores së rregjistrimit të produkteve farmaceutike.  ( Ky laborator operon me rregulloren e rregjistrimit te barnave veterinare Nr 4 date 30/12/1999.);
 2. Plotëson dokumentacionin e pranimit (regjistër pranimi dhe fletë pranimi);
 3. Kryen kontrollin e dosjeve për plotësimin e kërkesave të rregullores, njofton Agjensitë përkatëse për mangësite e vërejtura në dosjet dhe dokumentacionin e paraqitur (Dosjet janë të gjitha në gjuhën angleze.);
 4. Shqyrton metodikat ( të nxjerra nga dosjet teknike teVMP-ve) dhe planifikon bazën materiale për futjën në kontroll të VMP –se;
 5. Realizon  testet e provës në laboratoret përkatës , plotëson  raportet e provës sipas laboratorëve dhe raportin përmbledhës për provat e realizuara në LSHKV;
 6. Arshivimi për :

-   Dosjen teknike te V.M.P –së

-   Raportin e proves se LSHKV-së.

-   Ruan kampionet  e VMP-ve të rregjistruara  deri në tre muaj pas afatit të   skadimit

-   Përpilon dhe paraqet kërkesën për asgjësimin e kampioneve të skaduara dhe merr  pjesë në asgjësimine tyre.     

Laboratoret

 • Laboratori bakterial
 • Laboratori viral
 • Laboratori i kimisë
 • Zyra e pranimit të dokumentacionit  dhe Arshiva

Sektori i Mbetjeve Veterinare dhe Kontamianantëve (SMVK)

Misioni

Eshte nje nga Sektoret me te vjeter te ISUV por me detyra dhe pergjegjesi te reja te pershtatura ndaj kerkesave aktuale.

Eshte nje nga sektoret e paisur me mire me aparatura instrumentale bashkekohore dhe si i tille mbeshtet dhe realizon ne bashkepunim dhe me sektore te tjere te ISUV, Programet Kombetare te Ministrise se Bujqesise Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit,per monitorimin dhe kontrollin e ushqimit:

 • Programi Kombetar per monitorimin e ujrave dhe  molusqeve bivalvore te bregdetit Shqiptar
 • Plani Kombetar i monitorimit te mbetjeve ne kafshe dhe prodhimet e tyre qe perfshin analizimin e  rreth 86 substanca te analizuara ne 11 matrica te cilat jane muksul (gjedh,te imta, dhi, derra, shpende) urine, plasma, melci, dhjame, veshke, ushqim per kafshe, veze, qumesht,(lope, dele, dhie) peshk, mjalte.

Detyrat:

 • Kontrollin e mbetjeve te substancave me efekt anabolik
 • Kontrollin e mbetjeve te substancave te paautorizuara
 • Kontrollin e mbetjeve te biopreparateve dhe medikamenteve veterinare ne kafshet dhe shpendet e gjalla, si dhe produktet e tyre.

Laboratoret:

 • Laboratoret e analizave te metaleve te renda ne produktet me origjine shtazore
 • Laboratori i analizave te mbetjeve te pesticideve ne produktet me origjine shtazore
 • Laboratori i analizave te mbetjeve te medikamenteve veterinare ne produktet me origjine shtazore

Stafi

 • Pergjegjes sektori
 • Tre specialiste  kimist me grade shkencore
 • Tre specialiste  kimist pa grade shkencore
 • Nje laborante

Departamenti i Mbrojtjes së Bimëve

Departamenti është e përbërë nga dy sektorë:
1. Sektori i analizave të PMB-ve dhe Monitorimit të Mbetjeve në Bimë
2. Sektori i Diagnostifikimit të Dëmtuesve

Sek. i Analizave të PMB dhe Monitorimit të Mbetjeve në Bimë(SPMBMM)

Funksionimi i ketij sektori bazohet ne VKM. Nr. 515 date 19. 07. 2006, VKM. Nr. 1555, date 12.11.2008 “Per percaktimin e rregullave te regjistrimit dhe kritereve te vleresimit te produkteve per mbrojtjen e bimeve” dhe VKM Nr. 1188, date 20.8.2008 Per “Miratimin e rregullave per importimin, tregetimin, transportin, ruajtjen, perdorimin dhe asgjesimin e produkteve per mbrojtjen e bimeve”

 

DETYRAT

 • Kryerjen e të gjitha analizave, kimiko-fizike, cilësore/sasiore të kërkuara për kontrollin e Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve (PMB).
 • Pritja, regjistrimi dhe ruajtja e mostrave te PMB-ve te ardhura nga PKK-te për analize.
 • Studimin dhe përshtatjen  e metodave analitike për analizimin e tyre.
 • Përgatitja e raportit te provës dhe informimi i institucioneve përkatëse për rezultatin e analizave.

 

 • Ben kontrollin e dosjeve te PMB-ve per regjistrim dhe jep mendimin teknik per regjistrimin apo jo te tyre ne Teritorin e RSH.
 • Ben kontrollin e mostrave te ambalazhimit te PMB-ve  dhe jep mendimin teknik për miratimin e paketimit te PMB-ve ne to.
 • Hartimin, miratimin e teknikave dhe të metodave analitike përkatëse, bazuar në norma dhe standarde të njohura ndërkombëtare, në fushën e veprimtarisë së vet ligjore.
 • Te kujdesen dhe te mirëmbajnë te gjitha aparaturat dhe instrumentet analitike qe posedon laboratori.
 • Bashkërendimi i punës me departamentet/sektorët e tjerë të ISUV për harmonizimin dhe mbarëvajtjen e sektorit.

 

LABORATORET

 • Laboratori i pritjes dhe regjistrimit të kampioneve.
 • Laboratori Kimiko- Fizik
 • Laboratori analitik- GAS-KROMATOGRAFI
 • Laboratori analitik- LIKUID-KROMATOGRAFI

STAFI

 • Pergjegjes sektori
 • Specialist
 • Laborante
 • Laborante

 

Sektori i Financës(SF)

MISIONI

Ky sektor është i mobilizuar për përdorimin me eficence, efikasitet dhe transparencë të burimeve financiare për plotësimin e kërkesave të gjithë Departamenteve përkatëse në ISUV, për funksionimin e punës në Institucion.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 • Përpilon Regjistrin e Prashikimeve të Prokurimeve Publike në bazë të kërkesave të Departamenteve dhe ndjek Regjistrin e Realizimeve gjatë vitit, në bashkepunim me Juristin.
 • Mban kontabilitetin e ISUV-së.
 • Bën kontabilizimin e dokumentacionit sipas llogarive Arkë, Bankë, Blerje, Shitje, Magazina. Paga, Inventaret.
 • Ndjek dokumentacionin dhe rakordon nëpërmjet ekstraktit të Thesarit më bankën për të gjitha levizjet mujore, si dhe shpenzimet dhe për të ardhurat dytësore.
 • Përpilon Urdhër Shpenzimet duke patur parasysh dokumentacionin e plotë bashkëngjitur.
 • Përpilon sëbashku me specialistin e financës pagat.
 • Kontrollon sigurimet shoqërore e shëndetësore pasi printohen nga Bordero 5.
 • Kontrollon librat e pagave për çdo punonjës.
 • Firmos librezat e kontributeve të sigurimeve shoqërore e shëndetësore.
 • Përpilon dosjet e karburantit të plotësuara me përllogaritjet përkatese nga shoferi i ISUV-së.
 • Përpilon ngritjen e grupeve të punes mbi inventarizimin e pasurisë së ISUV.
 • Ndjek në bashkepunim me Juristin kontratat e prokurimeve publike(KPP) të lidhura deri në ekzekutimin e tyre.
 • Mban kontakte me zyrën tatim taksave për detyrimet e institucionit.
 • Printon nga sistemi Bordero 5 sigurimet shoqërore dhe shëndetësore bazuar në pagat mujore
 • Hedh në sistem sigurimet shoqërore dhe shëndetesore të punonjësve të ISUV-së.
 • Printon nga sistemi formularet FDP për sigurimet shoqërore dhe shëndetesore.
 • Mban librin e pagave për çdo punonjës
 • Plotëson librezat e kontributeve të sigurimeve shoqërore e shëndetësore për punonjësit e ISUV, në rast se punonjësit i ka mbaruar libreza e kontributeve plotëson me të dhena personale dhe i firmos në zyrën e sigurimeve shoqërore e shëndetesore.
 • Plotëson formularet per lejet e lindjeve dhe me pas i dergon ne Institutin e Sigurimeve Shoqerore.
 • Plotëson formularin që vjen nga MB&ZHR për Drejtorin e Statistikave në lidhje me fondin e pagave.
 • Ndjek procedurat e inventareve të ISUV.
 • Përgatit dokumentat e magazinës, mban lidhjet me Bankën për arkëtime e pagesa të ndryshme. Kryen dhe përgjigjet për cdo veprim të arkës. Realizon procedurat e blerjeve të vogla .
 • Ka për detyrë furnizimin e Departamenteve sipas kërkesave të tyre me lëndë të parë për prodhim, materiale konsumi, karburant. Mban dokumentacionin përkatës. Bën rakordimin me specialistët për lëvizjet e vlerave materiale në magazinë.
 • Merret me sistemimim e mallrave në magazinë me pritjen e të gjitha furniturave që vijnë nga firma të ndryshme (aparatura, kite, reagentë , materiale konsumi etj.).