isuv logo

Shërbime

ORARI


Në kuadër të funksionimit  dhe të menaxhit të Qëndrës së Referencës Laboratorike ISUV Ju njoftojmë mbi orarin e kryerjes së shërbimeve si më poshtë:

  • Pritja e kampioneve dhe plotësimi i dokumentacionit në Zyrat e Pritjes


E hënë - E enjte : 08:30 - 14:30pm
E premte : 08:30 - 12:00pm

 

  • Pagesat e tarifave të analizave , Lëshimi i Raporteve të Provës

E hënë - E enjte: 08:00 - 16:30pm
E premte : 08:00 - 14:00pm

 

Shënim: Në rastet e emergjencës/alertit. Ju lutem na kontaktoni nëpërmjet Zyrave e Pritjeve (shëndet kafshësh dhe siguri ushqimore)

 

LISTA E SHËRBIMEVE

Informacion për Klientin dhe Lista e Cmimeve!

Informacion_për_Klientin Lista e Cmimeve Faqja 1-15 Lista e Cmimeve Faqja 16-30 Lista e Cmimeve Faqja 31-37

Sektori i Vlerësimit të Cilësisë Ushqimore

Lista e Provave dhe Shërbimeve Kriteret Teknike të Pranimit

Sektori i Kontrollit Mikrobiologjik të Produkteve

Lista e Provave dhe Shërbimeve Kriteret Teknike të Pranimit

Sektori i Produkteve të Peshkut dhe Monitorimit të Molusqeve

Lista e Provave dhe Shërbimeve Kriteret Teknike të Pranimit

Sektori i Analizave të PMB-ve dhe Monitorimit të Mbetjeve në Bimë

Lista e Provave dhe Shërbimeve Kriteret Teknike të Pranimit

Sektori i Diagnostikimit të Demtuesve në Bimë

Lista e Provave dhe Shërbimeve Kriteret Teknike të Pranimit

Departamenti i Shëndetit të Kafshëve

Lista e Provave dhe Shërbimeve Kriteret Teknike të Pranimit

Sektori i Mbetjeve Veterinare dhe Kontaminantëve

Lista e Provave dhe Shërbimeve-AKU Lista e Provave dhe Shërbimeve - PKK Lista e Provave dhe Shërbimeve- PKI Lista e Provave dhe Shërbimeve - PKM Kriteret Teknike të Pranimit